برای راه اندازی یک سیستم دوربین مداربسته به چه تجهیزاتی نیاز است؟

تجهیزات مورد نیاز در سیستم های آنالوگ و شبکه با هم متفاوت است. بنابراین در اینجا این دو سیستم را به صورت جداگانه بررسی می کنیم

مجتبی شکیبا
ارسال دیدگاه